... tang luu luọng tuàn hoàn não, làm tang luọng ma u cung cáp cho não, phục hòi các chúc nang não bọ , làm giảm ... cao bạch quả. - hõ trọ die u trị tang chúc nang hẹ thàn kinh trung uong, chu a dau da u, chóng mạt, mát ngủ, ... tuàn hoàn não, dau da u chóng mạt, mát ngủ rói loạn tièn dình, suy nhuọc thàn kinh. dinh lang, cao bạch quả.
... giảm khả nang nhạn thúc, rói loạn vạn dọng, rói loạn cảm xúc và nhan cách. - di chúng tai bién mạch ma u ... lạnh và tím tái da u chi. - rói loạn thàn kinh cảm giác, tuàn hoàn ỏ mát, tai mũi họng. - phòng ngu a và làm ... nao và chán thuong sọ nao - rói loạn mạch ma u ngoại bien: bẹnh dọng mạch chi duói, họi chúng raynaud, te lạnh
... giảm khả nang nhạn thúc, rói loạn vạn dọng, rói loạn cảm xúc và nhan cách. - di chúng tai bién mạch ma u ... lạnh và tím tái da u chi. - rói loạn thàn kinh cảm giác, tuàn hoàn ỏ mát, tai mũi họng. - phòng ngu a và làm ... nao và chán thuong sọ nao - rói loạn mạch ma u ngoại bien: bẹnh dọng mạch chi duói, họi chúng raynaud, te lạnh
... nang nhạn thúc, rói loạn vạn dong, rói loạn cảm xúc và nhan cách. - di chúng tai bién mạch ma u nao và chán ... tái da u chi. - rói loạn thàn kinh cảm giác, tuàn hoàn ỏ mát, tai mũi họng - phòng ngu a và làm chạm quá trình ... total : 400 mg - suy tuàn hoàn nao và các bie u hiẹn chúc nang: chóng mạt, nhúc da u, giảm trí nhó, giảm khả
... huỏng. tác dụng chóng viem giảm dau duọc sủ dụng chát tụ nhien chiét xuát tù nhu a cay boswellia serratta (acid boswellic), ... boswellic), day là mọt chát có tác dụng chóng viem giảm dau mạnh tuong tụ nhu các thuóc nsaid (aspirin, felden, voltaren...) ... luọng dịch khóp sẽ bị suy giảm, tù dó làm giảm khả nang boi tron cu a da u sụn, giảm dinh duõng cho té bào